Belangrijkste stappen aanvraagprocedure

De eerste stap voor een partij die toegang wil hebben tot de diensten van de terminal en het gebruik van de capaciteit op de terminal, is het kenbaar maken van de interesse door contact op te nemen met Gate terminal B.V. en twee originele exemplaren van de standaard geheimhoudingsverklaring (CA: confidentiality agreement) te ondertekenen.

Als u deze documenten invult en per aangetekende post opstuurt naar Gate terminal B.V., vergezeld door een brief waarin u samenvat waarom u geïnteresseerd bent en hoe u deelneemt aan de LNG-/gasmarkt, zal Gate het verzoek beoordelen en, indien van toepassing, de volgende stappen in de procedure in gang zetten.

Let op: deze CA is een standaard document dat geldt voor alle deelnemers. Inhoudelijke aanpassing ervan wordt niet geaccepteerd.

De volgende stap is betaling van een niet-terugvorderbaar bedrag van €30.000 aan aanmeldingskosten (na ontvangst door Gate van de ondertekende CA), waarvoor de betalingsinstructies zullen worden verstrekt. Gate zal een medeondertekend exemplaar van de CA terugsturen.

Nadat Gate de aanmeldingsvergoeding heeft ontvangen, zal een bijeenkomst op de terminal worden georganiseerd om met Gate de aard van de belangstelling, het bedrijfsmodel van Gate en specifieke wensen te bespreken. Na deze bijeenkomst kunnen de algemene voorwaarden (GTC’s) worden toegestuurd.

Hier vindt u meer informatie over de wettelijke status van Gate terminal en de relevante wettelijke documenten die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten van Gate.

Contractinformatie

Iedere klant van Gate terminal B.V. ondertekent een doorzetovereenkomst (TA) met Gate terminal B.V. Zogenoemde geregistreerde gebruikers (RU’s) hebben de GTC’s erkend en goedgekeurd, maar hebben mogelijk nog geen doorzetovereenkomst ondertekend. Alleen geregistreerde gebruikers hebben (naast klanten) toegang tot het elektronische prikbord (EBB) van de terminal. Hier kunnen zij onder meer de actuele versie bekijken van het jaarlijkse losschema (AUS) en van slots die worden aangeboden door capaciteitshouders. Als een geregistreerde gebruiker aangeeft geïnteresseerd te zijn in de verwerving van een aanlegslot wordt de nominatie op het EBB geplaatst en een overdracht geëffectueerd.

Alle klanten moeten zich houden aan het betalingsbeleid van Gate (zoals uiteengezet in de GTC’s). De betalingsvereisten hebben betrekking op de totale kosten (en alle andere bedragen die de gebruiker mogelijk verschuldigd is aan Gate). Voor ieder UIOLI-slot (‘Use It Or Lose It’) of elke andere overgedragen capaciteit moet aan de betalingsvereisten zijn voldaan uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de UIOLI of de zogenoemde overdrachtsperiode.

Een ‘permitted transferee’ (PT, d.w.z. een capaciteitsgebruiker of geregistreerde gebruiker) heeft toestemming om de terminalcapaciteit te gebruiken (door een overdracht of door de aankoop van een UIOLI-slot). De vereisten waaraan moet worden voldaan om een ‘permitted transferee’ te kunnen worden, zijn neergelegd in de GTC’s. Meer informatie over wettelijke documentatie is hier te vinden

TSO-informatie

De gebruiker van terminaldiensten is verantwoordelijk voor alle vereiste maatregelen voor de levering van hervergast LNG op het leveringspunt aan het Nederlandse gastransportnet….Tot deze maatregelen kunnen ook het bezit van een shipperlicentie behoren, zoals gedefinieerd in de toepasselijke transportvoorwaarden (TSC) van GTS. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de bestaande klanten GTS-toegangscapaciteit overdragen aan een nieuwe gebruiker (als shipper in het gastransportnet van GTS) in verband met de vrijgave van een UIOLI-slot. Op de website van GTS is meer informatie te vinden over de TSO.

Scheepsprocedures

Een gebruiker mag uitsluitend gastankers gebruiken die zijn goedgekeurd door Gate. De goedkeuringsprocedure voor gastankers door Gate terminal B.V. omvat diverse stappen en wordt gedetailleerd omschreven in de scheepsgoedkeuringsprocedure die hier te vinden is. Een overzicht van gastankers die momenteel zijn goedgekeurd en gastankers die in afwachting zijn van goedkeuring is beschikbaar op de website van Gate en op het EBB. Volledige goedkeuring voor een gastanker wordt uitsluitend verleend nadat deze met succes is gelost op de terminal.

Tevens moedigen wij nieuwe gebruikers aan om ruim voor het geplande aankomstvenster van de betreffende gastanker een lijst in te dienen met de gastankers die zij willen gebruiken voor levering(en) van LNG aan de terminal. Alle documenten die staan vermeld in de scheepsgoedkeuringsprocedure moeten worden meegestuurd. Een overzicht van goedgekeurde schepen is hier te vinden.