Profiel

Aan- en doorvoer van LNG voor Noordwest-Europa

Gate terminal op de Maasvlakte in Rotterdam is de eerste en enige LNG-importterminal in Nederland. De terminal, een joint venture van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), verzorgt de aan- en doorvoer van LNG (vloeibaar aardgas) voor Noordwest-Europa.

LNG komt per tanker binnen vanuit onder meer het Midden-Oosten, Noorwegen en Afrika. De opslagtanks maken het mogelijk om in één keer grote hoeveelheden LNG te lossen. De terminal werkt als een hub waar het product wordt teruggeladen in kleinere tankers voor export óf wordt omgezet in aardgas en via pijpleidingen naar het Europese distributienetwerk wordt vervoerd. Gate terminal heeft faciliteiten voor het terugladen van LNG in schepen, containers en vrachtwagens. LNG kan dan worden vervoerd naar gebieden waar geen pijpleidingen zijn voor de aanvoer van aardgas of bijdragen aan de bevoorrading van tankstations.

Functie
Gate terminal en de Rotterdamse haven spelen een toonaangevende rol bij de invoering van LNG als minder vervuilende brandstof voor scheepvaart en wegtransport. LNG blijkt een belangrijke alternatieve brandstof voor langeafstandsvervoer per schip of vrachtwagen, ter vervanging van de huidige olieproducten. LNG is momenteel het beste alternatief voor diesel en stookolie in de transportsector en daarom een veelbelovende keuze voor de transitie naar schoon transport. Vrachtwagens die op LNG rijden en schepen die op LNG varen zijn stiller en hebben vrijwel geen uitstoot van fijnstof en zwaveloxide.

Gate terminal biedt diensten aan tankers die LNG op de terminal lossen. Vervolgens zorgt Gate terminal ervoor dat LNG wordt geladen in andere schepen, containers of trucks. Een derde functie is  dat een deel van de LNG gasvormig wordt gemaakt en op druk wordt gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Als importterminal vervult Gate terminal daarmee de hoofdfuncties van een op- en overslagbedrijf van vloeibaar aardgas.

De terminal bestaat uit drie opslagtanks, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor tankwagens en containers en een omgeving waar LNG wordt omgezet in aardgas. De tanks hebben ieder een opslagcapaciteit van 180.000 m3. De doorvoercapaciteit is 12 bcm per jaar. De terminal is operationeel sinds september 2011.

Goed bereikbare locatie
De LNG-terminal met zijn opslagtanks en verdampingsinstallaties is gebouwd op een 35 hectare groot opgespoten terrein direct ten zuiden van de Maasvlakte in Rotterdam dicht bij de haveningang aan de Noordzee. Deze locatie is goed bereikbaar voor LNG-schepen en alle begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten zijn aanwezig. De Rotterdamse locatie geeft een snelle toegang tot de grote en nabije potentiële afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. De industriële complexen in de directe omgeving maken synergievoordelen mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Zo heeft Gate met E.ON een contract afgesloten met betrekking tot de afname van de restwarmte die vrijkomt bij de energieopwekking van de nabijgelegen E.ON-centrale.