Overeenkomsten/Reglementen

Op het gebruik van de diensten van Gate zijn de volgende wettelijke documenten van toepassing:

 • De algemene voorwaarden (GTC’s),
 • De speciale voorwaarden (STC’s), d.w.z. de klantspecifieke voorwaarden met betrekking tot de afgenomen diensten,
 • Een doorzetovereenkomst (TA). De TA bestaat uit een ondertekend document en zowel de GTC’s als STC’s. In de Customer Operating Manual (COM) worden bepaalde operationele vereisten nader uitgewerkt.

Voordat exemplaren van de bovengenoemde documenten ter beschikking worden gesteld aan toekomstige gebruikers moet bovendien een CA met Gate worden ondertekend (zie het onderdeel over hoe u een nieuwe gebruiker kunt worden).

Behalve de COM is ook een kapiteinshandleiding (MMSM) beschikbaar voor alle klanten en toekomstige gebruikers (zonder dat een CA wordt ondertekend), waarin de procedures aan boord en aan wal zijn opgenomen. Dit document kan worden gedownload op de website.

Regelgeving

Ontheffingsbesluit

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft Gate terminal B.V. ontheven van bepaalde verplichtingen onder de Nederlandse gaswet.

De ontheffing werd verleend voor een periode van 20 jaar, met ingang van 1-9-2011, en is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Op de ontheffing zijn de volgende voorwaarden en aanwijzingen van toepassing:

 • De ontheffinghouder past een UIOLI-systeem toe, waarbij minimaal één maand voor het geplande begin van de hervergassing de ongebruikte capaciteit te koop zal worden aangeboden op de secundaire markt;
 • De ontheffinghouder neemt het UIOLI-systeem op in elke TA die wordt afgesloten;
 • De ontheffinghouder kent niet 50% of meer van de primaire capaciteit toe aan een partij die een dominante positie inneemt in de gasmarkt;
 • De ontheffinghouder stelt een procedure in voor toekomstige capaciteitsuitbreiding die alle marktpartijen de mogelijkheid biedt om interesse te tonen in het afnemen van capaciteit, in een open en transparant proces;
 • Essentiële wijzigingen met betrekking tot de ontheffingstoepassing en het ontheffingsbesluit moeten onmiddellijk worden gemeld aan de Minister van ELI

Dit besluit werd gepubliceerd in de Staatscourant op 17 november 2006. Een exemplaar van dit besluit, vergezeld van alle relevante details, is overeenkomstig artikel 18h, lid 10 van de gaswet onmiddellijk ingediend bij de Europese Commissie.

Gate heeft voldaan aan alle noodzakelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor ontheffing. Bovendien heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de ontheffing gerechtvaardigd was gezien het risicoprofiel van het project en het bedrijfsmodel, op basis van de scheiding tussen de infrastructuur en de verhandeling van gas.

Europese regelgeving

Transparantievereisten met betrekking tot opslagfaciliteiten en LNG-faciliteiten

Op grond van Verordening (EG) 715/2009 moet Gate terminal voldoen aan artikel 19.4 van deze verordening gedurende de looptijd van de ontheffing. Artikel 19(4) verklaart de volgende transparantievereisten van toepassing:

 • Alle LNG- en opslagsysteembeheerders publiceren de hoeveelheid gas in elke opslag- en LNG-installatie of — als dit overeenkomt met de manier waarop de gebruikers van het systeem toegang wordt verleend — groep van opslaginstallaties, de in- en uitstroom en de beschikbare opslag- en LNG-installatiecapaciteit. Dit geldt ook voor de installaties die van derdentoegang vrijgesteld zijn.
 • De informatie wordt ook verstrekt aan de transmissiesysteembeheerder, die deze in geaggregeerde vorm voor elk systeem of subsysteem op basis van de relevante punten publiceert.
 • De informatie wordt ten minste dagelijks geactualiseerd. Indien de gebruiker van een opslagsysteem de enige gebruiker van een opslaginstallatie is, kan de opslaggebruiker bij de nationale regulerende instantie een met redenen omkleed verzoek om vertrouwelijke behandeling van de in de eerste alinea bedoelde informatie indienen. Indien de nationale regulerende instantie concludeert dat het verzoek gegrond is, rekening houdend met name met de noodzaak om het belang van de opslaggebruiker bij de rechtmatige bescherming van zijn zakengeheimen waarvan de bekendmaking zijn algehele handelsstrategie zou schaden, af te wegen tegen de doelstellingen om een concurrerende interne markt voor gas tot stand te brengen, kan zij de opslagsysteembeheerder toestaan om de in de eerste alinea genoemde informatie gedurende ten hoogste een jaar niet bekend te maken.

De tweede alinea laat de in de eerste alinea genoemde verplichtingen van de transmissiesysteembeheerder onverlet, tenzij de geaggregeerde gegevens identiek zijn met de afzonderlijke opslagsysteemgegevens waarvoor de regulerende instantie de niet-bekendmaking heeft toegestaan.