Disclaimer

Lees deze mededeling aandachtig door, voordat u de website raadpleegt. Hierin wordt het gebruik van de website en al het materiaal erop omschreven.

Algemeen

Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht op personen die zich elders bevinden.

Door toegang te zoeken tot de website accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. U dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt door ons beheerd. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, maar in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, maar dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze website, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade, wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en op de website

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties op deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden, stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Lees deze verklaring zorgvuldig, voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.